අපේ ව්‍යාපාරයන්ගේ දියුණුව පසුපස HNB ෆිනෑන්ස් සමාගමත් සිටිනවා….

මගේ ගම මාතර.1987 È කේ.එෆ්. ටේ්‍රඩිං නමින් මම සෙරමික් උපාංග අළෙවි කරන ෂෝ රූම් එකක් පොඩියට පටන් ගත්තා. ඒක ටිකෙන් ටික Èයුණු කරගෙන ඉන් පස්සෙ 2000 È නාවල ෂෝරූම් එක පටන් ගත්තා. නාවලම සෙරමික් හෝම්ස් නමින් තව ෂෝරූම් එකක් පටන් ගත්තා 2007 È මේ විÈහට ව්‍යාපාර පු¿ල් කරගෙන යද්È තමයි මට ්‍යභඊ ෆිනෑන්ස් ගැන දැනගන්න ලැබෙන්නෙ. ්‍යභඊ ෆිනෑන්ස් මගින් හඳූන්වා § ඇති zzඊසි ලෝන්ZZ ණය ක්‍රමය අපි වගේ ව්‍යාපාරිකයන්ට ඉතා පහසු ණය ක්‍රමයක්.විශේෂයෙන් ලබා ගත් ණය නැවත ගෙවීමේ§ සලසා ඇති පහසුකම් ඉතා විශේෂයි. අපේ ව්‍යාපාරයන්ගේ Èයුණුව පසුපස ්‍යභඊ ෆිනෑන්ස් සමාගමත් සිටිනවා.

මොහොමඩ් නලීම්
සෙරමික් ප්ලාසා
නාවල