ශාඛා ජාලය

ඔබට ආසන්නයේම ඇති ශාඛාව සොයා අප වෙත පැමිණෙන්න. - සතියේ දින වල පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා විවෘතව ඇත.
දිස්ත්‍රික්කය අනුව සොයන්න
අම්පාර ශාඛාව
නො. 27, නිදහස් මාවත, අම්පාර .
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
කල්මුනේ ශාඛාව
නො. 114, මහ වීදිය, කල්මුනේ.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
පොතුවිල් ශාඛාව
බස් නැවතුම ඉදිරිපිට, ප්‍රධාන වීදිය, පොතුවිල්.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
අනුරාධපුර ශාඛාව
නො. 30, මෛත්‍රීපාල සේනානායක මාවත, අනුරාධපුරය.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
ගලෙන්බිඳුණුවැව සේවා මධ්‍යස්ථානය
නො. 87/62, මහජන බැංකුව ඉදිරිපිට, ගලෙන්බිඳුණුවැව.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
කැකිරාව සේවා මධ්‍යස්ථානය
නො. 36/A, යකල්ල පාර, කැකිරාව.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
මැදවචචිය ශාඛාව
නො. 36, නුවර පාර, මැදවච්චිය.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
නෝච්චියාගම සේවා මධ්‍යස්ථානය
නො.58, පුත්තලම් , නෝච්චියාගම.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
බදුල්ල ශාඛාව
නො. 24/1/1, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, බදුල්ල.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
බණ්ඩාරවෙල ශාඛාව
නො. 496, බදුල්ල පාර, බණ්ඩාරවෙල.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය සේවා මධ්‍යස්ථානය
නො.08, නව නගරය, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
මහියංගනය ශාඛාව
නො. 207, පදියතලාව පාර, මහියංගනය.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
වැලිමඩ ශාඛාව
නො. 44, නුවර-එළිය පාර, වැලිමඩ.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
මඩකළපුව ශාඛාව
නො. 39/2, මැද පාර, මඩකළපුව.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
අවිස්සාවේල්ල ශාඛාව
නො. 117/B, රත්නපුර පාර, අවිස්සාවේල්ල.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
නගර ශාඛාව (කිරුළපන)
නො. 67/1, හයිලෙවල් පාර, කිරුළපන, කොළඹ 05.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
හෝමාගම ශාඛාව
නො.62/A, හයිලෙවල් පාර, හෝමාගම.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
කඩුවෙල ශාඛාව
නො. 155/2 A, අවිස්සාවේල්ල පාර,කඩුවෙල.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
මොරටුව ශාඛාව
නො.597, ගාලු පාර, රාවතාවත්ත, මොරටුව.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
අම්බලන්ගොඩ ශාඛාව
නො. 297, ගාලු පාර, අම්බලන්ගොඩ.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
ගාල්ල ශාඛාව
නො. 48, ඕල්කොට් මාවත, ගාල්ල.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
පිටිගල සේවා මධ්‍යස්ථානය
නො.290/1A, ඇල්පිටිය පාර, පිටිගල.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
ගම්පහ ශාඛාව
නො.103, බෞද්ධාලෝක මාවත, ගම්පහ.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
ජා-ඇල ශාඛාව
නො. 59/A, මීගමුව පාර, ජා-ඇල.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
මීගමුව ශාඛාව
නො. 58, ශාන්ත ජෝෂප් වීදිය, මීගමුව.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
නිට්ටඹුව ශාඛාව
නො. 9, කොළඹ නුවර පාර, නිට්ටඹුව.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
වත්තල ශාඛාව
නො. 420, මීගමුව පාර, වත්තල
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
බෙලිඅත්ත ශාඛාව
නො. 51/1, මාතර පාර, බෙලිඅත්ත.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
හම්බන්තොට ශාඛාව
නො. 21A, ජේල් මාවත, හම්බන්තොට.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
තිස්සමහාරාම ශාඛාව
නො. 29, පල්ලියවත්ත පාර, පහල වීදිය, තිස්සමහාරාම.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
යාපනය ශාඛාව
නො. 149/A, කන්කසන්තුරේ පාර, යාපනය.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
නෙල්ලියඩි ශාඛාව
යාපනය පොයින්ට් පෙඩ්රෝ මාවත, නෙල්ලියඩි, කරව්වෙඩ්ඩි.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
බණ්ඩාරගම ශාඛාව
නො. 12/1/1, පානදුර පාර, බණ්ඩාරගම.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
හොරණ ශාඛාව
නො. 187, පානදුර පාර, හොරණ.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
කළුතර ශාඛාව
නො. 427, සිරිසද ගොඩනැගිල්ල, ගාළුපාර, කළුතර උතුර.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
මතුගම ශාඛාව
නො. 141/2, 02 වන මහළ, අගලවත්ත පාර, මුතුගම.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
මහනුවර ශඛාව
නො. 677, විලියම් ගොපල්ලව මාවත, මහනුවර.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
නාවලපිටිය ශාඛාව
නො. 32/2, අඹගමුව පාර, නාවලපිටිය.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
කෑගල්ල ශඛාව
නො. 292/28, මහ වීදිය, කෑගල්ල.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
කිලිනොච්චි ශාඛාව
නො. 08, කනකපුරන් පාර, උදයනගර් උතුර, කිලිනොච්චිය.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
ගල්ගමුව ශාඛාව
නො. 349/349A, අනුරාධපුර පාර, ගල්ගමුව.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
කුලියාපිටිය ශාඛාව
නො. 355, මාදම්පේ පාර, කුලියාපිටිය.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
කුරුණෑගල ශාඛාව
නො. 94, නුවර පාර, කුරුණෑගල.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
නිකවැරටිය ශඛාව
නො.189, පුත්තලම් පාර, නිකවැරටිය.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
මන්නාරම ශාඛාව
නො. TV-5/1, වෝඩ් අංක 04, ආලමරෛයි වීදිය, මන්නාරම.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
දඹුල්ල ශාඛාව
නො. 818, දඹුලුගම හන්දිය, දඹුල්ල.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
මාතලේ ශාඛාව
නො.19, නුවර පාර, මාතලේ.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
මාතර ශාඛාව
නො. 386/1/1, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, මාතර.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
මොරවක සේවා මධ්‍යස්ථානය
නො. 07, නිල්වලා ගොඩනැගිල්ල, මොරවක.‍
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
මොණරාගල ශාඛාව
නො.306, වැල්ලවාය පාර, මොණරාගල.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
මල්ලාවි සේවා මධ්‍යස්ථානය
නො. තුනුක්කායි පාර, මල්ලාවි
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
මුලතිවු ශාඛාව
පී.ඩබ්.ඩී. කාර්යාල පාර, මුලතිවු.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
නැදුන්කෙර්නි සේවා මධ්‍යස්ථානය
ඔඩ්ඩුසුඩාන් හන්දිය, මුලතිවු පාර, නෙදුන්කෙර්නි.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
හැටන් ශාඛාව
නො. 187D, දිඹුල පාර, හැටන්.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
නුවර-එළිය ශාඛාව
නො. 05, ජයතිලක මාවත, නුවර-එළිය.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
වලපනේ සේවා මධ්‍යස්ථානය
නො.98, ගම්මන්පිල නිවස, නුවර පාර, වලපනේ.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
පොළොන්නරුව ශාඛාව
නො. 57/4, මඩකලපුව පාර, පොළොන්නරුව.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
හලාවත ශාඛාව
නො. G1/F1, නව වෙළෙද සංකීර්ණය, උසාවිය පාර, හලාවත.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
නොරොච්චෝලේ ශාඛාව
මහ වීදිය, කල්පිටිය පාර, නොරොච්චෝලේ.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
පුත්තලම ශාඛාව
නො. 44/A, සේවා පෙදෙස, පුත්තලම.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
වෙන්නප්පුව ශාඛාව
නො. 153/C, හලාවත පාර, දුම්මලදෙණිය මැද, වෙන්නප්පුව.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
බලංගොඩ ශාඛාව
නො.71/C, පරණ පාර, බලංගොඩ.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
ඇඹිලිපිටිය ශාඛාව
නො. 59, මහ වීදිය, ඇඹිලිපිටිය.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
රත්නපුර ශාඛාව
නො. 298, කුඩුගල්වත්ත, මහ වීදිය, රත්නපුර.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
කන්තලේ ශාඛාව
නො. 58/G, අග්‍රබෝධි මාවත, කන්තලේ.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
ත්‍රිකුණාමලය ශාඛාව
නො.124/2, මහ වීදිය, ත්‍රිකුණාමලය.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
පදවිය ශාඛාව
බණ්ඩාරනායක මාවත, පරාක්‍රමපුර, පදවිය.
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
වවුනියාව ශාඛාව, නො. 65A/1, පළමු හරස් වීදිය, වවුනියාව. සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි
ප්‍රධාන කාර්යාල ශාඛාව
නො. 168, නාවල පාර, නුගේගොඩ
සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා විවෘතයි