නිවහන නිවාස ණය

ඔබගේ සිහින නිවාසය වෙත තබන ප්‍රථම පියවර

ඔබගේම නිවසක් තිබීම ජීවිත කාලය පුරාවටම ඇති සිහිනයකි. එය ඔබට, නිදහසේ සැනසීමෙන් සිටිය හැකි තෝතැන්නකි. HNB ෆයිනෑන්ස් ඔබගේ නිවාස සිහිනය යථාර්තයක් කිරීමට ලැහැස්ති වී සිටියි. ඔබගේම නිවසක් ගොඩනැඟීමට, මිලදී ගැනීමට හෝ දැනට පවතින දේපළ හෝ නිවාස වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය ණය පහසුකම් නිවහන නිවාස ණය ක්‍රමය ඔබට ලබා දෙයි.

විශේෂාංග

ප්‍රතිලාභ
  • ගනුදෙනු කරුවන් වෙත පැමිණ ලියැකියැවිලි ලබා ගැනීම
  • අවම ලියැකියැවිලි සමඟ ඉක්මන් ණය සැකැසුම

 


සුදූසුකම්

සෑහීමකට පත්විය හැකි CRIB වාර්තාවක් ඇති හා ගෙවිය යුතු ණය මුදල නැවත ගෙවීමේ හැකියාවක් ඇති වයස අවුරුදු 60ට වඩා අඩු ගනුදෙනුකරුවන්ට මෙම ණය ක්‍රමයට අයැදූම් කළ හැක.


අවශ්‍යතාවන්

  • සේවා හිමියාගෙන් රැකියාව තහවුරු කරන ලිපිය
  • ස්වයං රැකියාවක නියුතු වනවා නම්, ව්‍යාපාරයේ විස්තර ලබා දිය යුතුයි.
  • නේවාසික දේපළක් මත ලියාපදිංචි වී ඇති ප්‍රාථමික උකස් වටිනාකමක් තිබිය යුතුයි.
  • ඇපකරුවන් දෙදෙනෙක්

 


අනුපාත සහ ගාස්තු

ඔබගේ ඉල්ලීම මත ඉදිරිපත් කරනු ඇත


නියමයන් සහ කොන්දේසි

අපගේ නියමයන් සහ කොන්දේසි විවිධ වෙනස්කම් වලට භාජනය විය හැකි නිසා නවතම තොරතුරු, නියමයන් සහ කොන්දේසි පිළිබඳව දැන ගනු වස්, ඔබ අසලම ඇති HNB ෆයිනෑන්ස් ශාඛාව අමතන ලෙස අපි ඉල්ලා සිටිමු.

නිවහන නිවාස ණය

අයැදුම් පත්‍රය

නිවහන නිවාස ණය

ප්‍රධාන කරුණු ලේඛනය

නිවහන නිවාස ණය

නිතර ඇසෙන ගැටළු (FAQ)