011 202 4848

நிதி வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம்

சக்தியில் உருவான பலம்

HNB நிதி என்பது ஹட்டன் நஷனல் வங்கி பி.எல்.சி. நிறுவனத்தின் ஒரு துணை நிறுவனமாக தொடர்ந்து இரண்டு
தசாப்தங்களாக ஒரு தலைவராக நிதியியல் துறையில் நிதி சார்ந்த பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் பல்வேறு
தொகுப்புகளுடன் செயற்பட்டுவருகிறது.

Success Stories

Our keen focus on entrepreneurs across the country enables us to boost SME & SSE communities to reach their full potential.

HNB FINANCE has been an immense strength to our lives

HNB FINANCE has been our financial partner for over 10 years now. Therefore, we have been able do business according to so...

I enjoy the benefit of obtaining money for the business while saving

As I was able to get a loan without any guarantors through Swashakthi Savings, I was able to easily get the money I needed...

About Us

A pioneering financial institution fuelled by a passionate team that aims to provide customer centric, well diversified products and services in a responsible and sustainable way.
About Us 0 Customers
About Us 0 Employees
About Us 0 Branches

Mehewara CSR Projects

The Mehewara fund is a series of ongoing CSR projects that helps our customers in need. The fund is maintained with the financial contribution of our dedicated employees and the organisation.

Mehewara CSR Projects

HNB Finance creates an oasis in Mohoththuwarama Primary School

Sri Lanka’s leading integrated financial service provider HNB Finance established a water purification system and renovated the Mohoththuwarama Pri...

News & Updates

Read our latest news and updates.